ÁSZFÁltalános
Szerződési Feltételek

 

Szilárd ásványi
anyag forgalmazására (ÁSZF)

Rio-
Kőbánya Kft
. (8000 Székesfehérvár Zsolnai utca 63.,
Cg.:
07-09-031822, adószám: 24790482-2-07
szilárd ásványi anyagot forgalmaz.

Jelen
Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a
Rio- Kőbánya Kft.,
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és a vásárló mint megrendelő (továbbiakban:
Megrendelő) között jelen dokumentumban foglalt rendelkezések alapján létrejött
szerződéses jogviszonyt az Eladó által értékesítésre kínált különböző szilárd
ásványi anyagokra és szolgáltatásokra (a továbbiakban: Termék) irányuló
ajánlattételi eljárásra vonatkozóan.

1. Ajánlat, megrendelés:

1.1.
Az Eladó vállalja, hogy a Megrendelő Eladó honlapján történő megkeresésére vagy
telefonon, a Megrendelő által megadott igények alapján, térítésmentesen
részletes ajánlatot (a továbbiakban Ajánlat) készít a Termékre vonatkozóan, a
megkeresésétől számított 1-3 munkanapon belül, mely Ajánlatot emailben elküldi
a megrendelőnek

1.2.
A részletes Ajánlat a Megrendelő által megadott igények figyelembevételével
készül, mely Ajánlat tartalmazza a Termék, szolgáltatás típusát, anyagát, szemcseméretét,
mennyiségét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a
vállalási határidőt, továbbá tételesen a Termék bruttó vagy/és nettó eladási
összegét.

1.3.  Az Ajánlat az ajánlattétel időpontjától
számított 15 napig érvényes, amennyiben az Ajánlaton ettől eltérő
időintervallum nem szerepel.

1.4.
Az Ajánlat minden esetben, az ajánlatkérés során a Megrendelő által megadott igénynek
megfelelő Terméknekaz árát tartalmazza.

1.5.
Amennyiben a Megrendelő az 1.3. pontban meghatározott időtartamon belül emailen
keresztül visszaigazolja Eladó részére az Ajánlatban foglaltak – módosítás
nélküli – elfogadását, a tényleges megrendelés, az Eladó üzlethelyiségében/irodájában/bányatelken
kitöltött értékesítési keretszerződés, vagy értékesítési szerződés mindkét fél
általi aláírásával történik (a továbbiakban: Megrendelés), mellyel érvényes
szerződés jön létre a Felek között az Ajánlatban foglaltak megrendelésére
vonatkozóan.

1.6.  Amennyiben a Megrendelő az Ajánlat
módosítását kezdeményezi, a Felek álláspontjainak egyeztetése, az Ajánlat
módosítása (a továbbiakban: Új Ajánlat) és annak elfogadása után kerülhet sor
az Új Ajánlatban foglaltak alapján a Megrendelés leadására. Az Ajánlat
módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata
alapján.

1.7.
 Megrendelőnek tekintendő a Megrendelés
aláírásakor a „MEGRENDELŐ” feliratnál szereplő személy, cég esetén a cégben
aláírásra jogosult személy vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogokkal,
dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy.

1.8.
A Megrendelő a Megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a Megrendelésben
szereplő Termékek szemcseméretéről,tulajdonságairól megfelelő és elegendő
tájékoztatást kért és kapott az Eladótól.

1.9.
 A Megrendelés annak elküldésétől
számított 1 munkanapig díjmentesen módosítható, az 1 munkanap elteltét követően
a Megrendelő köteles megtéríteni az Eladónak az addig felmerült költségeit. A
Megrendelés módosításával új Megrendelés leadására és aláírására kerül sor.

 

 

2.Fizetés

2.1.
Az
anyag szállítóeszközre rakodása és mérlegelése az Eladó, az elszállítása
Megrendelő feladata és költsége. A kiszállításkor az anyag mérlegelésre kerül.
Az ellenérték megfizetése díjbekérő alapján Eladó bankszámlájára átutalással
történik. A kiszállítás befejeztével az elszámolás az előirányzott
mennyiségektől függetlenül szállítólevelek alapján kerül tételes elszámolásra
.

2.2.
Az Eladó a Megrendelés alapján díjbekérő kiállítására jogosult, melynek
megfizetésére Megrendelő a kiállítástól számított 3 napon belül köteles.

2.3.
Eladó a szerződés teljesítését a díjbekérő kiegyenlítését követően a
Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kezdi meg.

2.4.
Ha a Megrendelő a díjbekérő megfizetésével késedelembe esik és a Megrendelő az
Eladó írásbeli felszólításától számított további 3 nap elteltéig sem fizeti meg
Eladó részére a díjbekérő összegét, Eladó jogosult a szerződéstől elállni és
megtagadni a szerződés teljesítését.

2.5.
A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék
a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő
birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk
tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

3. Szállítás

3.1.
Az Eladó kötelességet vállal az anyag szállítóeszközre rakodására és annak
mérlegelésére, az elszállítás a Megrendelő kötelessége.

3.2.  Megrendelő a kiszállítani tervezett
anyagot saját vagy bérelt szállító eszközeivel maga szállítja el az Ajánlatban
megjelölt bányaterületről.

 

3.3.  A Vevő a kiszállításra a díjbekérő
kiegyenlítése után, előre egyeztetett időpontban jogosult.

 

3.4.  Vevő a tervezett kiszállítás időpontját
és a tervezett kiszállítási mennyiségét legalább 7 nappal az időpontot
megelőzően Eladó képviselőjével egyezteti.

 

3.5.   Eladó kizárólag általa írásban visszaigazolt
mennyiségű és minőségű terméknek a visszaigazolás szerinti ütemezésben, illetve
határidőre történő átadására köteles. Eladó jogosult a Megrendelő további
kiszolgálását minden külön értesítés nélkül megtagadni mindaddig, amíg
Megrendelőnek Eladóval szemben lejárt esedékességű számlatartozása áll fenn.

3.6.  A szállításra nyitvatartási időben –
hétfőtől péntekig reggel 7 és délután 16 óra között - van lehetőség. A
nyitvatartási idő indokolt esetben a Megrendelő Eladóval történő előzetes
egyeztetése után változhat.

3.7.  A Megrendelő által végzett kiszállítás
során kerül sor a Termék 6. pontban meghatározott átadás-átvételére. Az Átadás-
Átvételt megelőzően történik az anyag szemrevételezése, vizsgálata, ahol a
Megrendelő és az Eladó vagy megbízottja, kölcsönösen együttműködve megállapítja
az anyag megfelelőségét. A kiszállítás során a szállítólevél aláírásával a
Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, melynek értelmében a
Megrendelő elismeri, hogy a Termék sérülésmentes és mindenben megfelel a
Megrendelésben foglaltaknak.A szállítólevél aláírását, illetve a bánya
elhagyását követően az Eladónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll
módjában elfogadni.

3.8.  Amennyiben az átadás-átvételi eljárás
során egyértelműen megállapítható, hogy a Termék nem megfelelő minőségű, a
termék visszavételét Eladó díjmentesen biztosítja és gondoskodik a
Megrendelésben foglaltak hibátlan teljesítéséért. Az átvételt követően észlelt minőségi
kifogásért az Eladó felelősséget nem vállal! A mennyiség tekintetében Eladó
felelősséget a felrakodásig, illetve a mérlegelésig vállal.

3.9.  Abban az esetben, ha a
Megrendelő által megbízott sofőr nem a Megrendelésben megjelölt frakciójú anyag
felrakodását kéri, Megrendelőnek 24 óra jogvesztő határidő áll rendelkezésére,
hogy ezt jelezze Eladónak.

 

4.  Szerződés teljesítése

4.1.
A Megrendelésben foglaltak teljesítésének általános teljesítési határideje minden
esetben a szerződésben foglaltaknak felel meg. A határidő azon a napon indul,
mely napon a vételár kiegyenlítésre kerül.

4.2.
Amennyiben tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya,
időjárási körülmények, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok
miatt az Eladó a jelen ÁSZF-ben foglalt általános teljesítési határidőhöz
képest további 45 napon belül sem tudja a Megrendelésben foglaltakat
teljesíteni, és erről a Megrendelőt az Eladó értesítette, úgy a Megrendelő
jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy az Eladó köteles a Megrendelőnek a
megfizetett vételárat visszafizetni az elállás közlésétől számított 15
munkanapon belül.

4.3.
Az anyag előkészítése időjárás függvénye, amennyiben nagy mennyiségű csapadék
hullik, akkor az előállítási, gyártási folyamatok késhetnek, amely okból
bekövetkező esetleges késedelem miatt Megrendelő az Eladóval szemben semmilyen
igény érvényesítésére nem jogosult.

4.4.
Az Eladó a Megrendelésben rögzítetteket az ÁSZF-ben megahatározott
rendelkezések figyelembevételével teljesíti.

5. Teljesítés
lehetetlenné válása

5.1.
A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül
köteles a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a
mulasztó fél köteles megtéríteni a másik fél részére.

5.2.
Ha a lehetetlenné válás oka az Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem
tarthat igényt.

5.3.
Ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, az Eladót a
Megrendelő által kifizetett díjbekérő vagy a Termékek teljes vételára
megilleti, melyet nem köteles visszatéríteni a Megrendelő részére.

5.4.
Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül
merült fel, az Eladót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos
része illeti meg.

6. 
A termék átadás-átvétele

6.1.  Megrendelő a teljesítés helyén jogosult
és köteles a termék átvételére, minőségi és mennyiségi kifogással a teljesítés
helyszínén az átvételkor élhet. Az Eladó az általa kiállított szállítólevél
aláírásával igazolja az átadás megtörténtét. A szállítólevelek az elszámolás
alapját képezik.

 

6.2.  Megrendelő részéről a szállítást végző
gépkocsi vezetőjét a termék mennyiségi is minőségi átvétele tekintetében a
Megrendelő képviseletében eljárni jogosult személynek, a Megrendelő
képviselőjének kell tekinteni. Erre tekintettel Megrendelő a mennyiségi és
minőségi átvételt aláírásával igazoló szállító, illetve gépkocsivezető által
aláírt szállítólevelek és más dokumentumok érvényességét és tartalmát utólag
nem vitathatja.

6.3.  Megrendelő köteles gondoskodni arról,
hogy a fuvarozói megismerjék és a bánya területén betartsák az Általános
Robbantási Bányabiztonsági Szabályzat és a Külszíni Bányabiztonsági Szabályzat
előírásait, a közlekedési és munkavédelmi szabályokat, és a Megrendelő
felelősségébe, érdekkörébe tartozik az, hogy ezen szabályok be nem tartása
miatt károkozás ne történjen. A fuvarozók a bánya területén az Eladó által
megjelölt személyek műszaki felügyelete és irányítása alatt állnak, az ő
utasításaikat köteles betartani. Eladó jogosult megtagadni az olyan fuvarozó
eszköz megrakását, amely, illetve amelynek személyzete ezen feltételeknek
maradéktalanul nem felel meg.

6.4.  Az Eladó köteles a Megrendelőt a
Termék(ek) rendelkezésre állásárólértesíteni e-mailben vagy telefonon és
megjelölni azt az időpontot, amikor a Termék(ek) átadás-átvétele megtörténhet.

6.5.  Az átadás-átvétel helye a Megrendelővel
előre egyeztetett helyszínen a bánya területén történik.

 

6.6.  A Termék átadás-átvétele időben minden
esetben a vételár Megrendelő általi megfizetése után és a Megrendelő általi
elszállítást megelőzően következik be. A Megrendelő és az Eladó vagy
megbízottja, kölcsönösen együttműködve, a Termék átadás-átvételekor, az
átadás-átvétel helyszínén mennyiségi és szemrevételezési vizsgálatot tart (mennyiség,
minőség), melyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv aláírásával a Termék
mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, melynek értelmében a Megrendelő
elismeri, hogy a Termék mindenben megfelel a Megrendelésben foglaltaknak. A
jegyzőkönyv aláírását követően az Eladónak mennyiségi és minőségi reklamációt
nem áll módjában elfogadni.

 

6.7.  Az átadás-átvétel csak abban az esetben
tagadható meg, ha a Megrendelés alapján a Termék minősége vagy mennyisége
(részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér a Megrendelésben
foglaltaktól. A Megrendelésben foglaltaktól való eltérést a Megrendelőnek kell
bizonyítania.

 

6.8.  Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF 6.4.
pontjában írt értesítésben szereplő időpontban saját felróható magatartása
miatt elmulasztja a Termék átvételét és a mulasztástól számított 10 napon belül
a termék átvételéről és szakszerű elszállításról nem rendelkezik, az Eladó
tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a Megrendelés bruttó értékének 0,5
%-a. Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított további 10 napon belül
sem szállítja el, az Eladó azzal szabadon rendelkezhet, és a 11. naptól
kezdődően továbbértékesítheti a Terméket akkor is, ha a Megrendelő a
Megrendelés értékét maradéktalanul megfizette.

 

7.  Kárveszély

8.1.
A kárveszély a Megrendelőre a felrakodással, illetve a mérlegeléssel száll át.

9. Jogviták

9.1.
A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF -ben írt
megrendeléssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül,
tárgyalással igyekeznek megoldani. Ha ez eredménytelenül végződik, a felek
kikötik a Vállalkozás székhelye szerint Bíróság illetékességét.

9.2.   A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezései
az irányadóak.


Bányabiztonsági szabályzatrendeletek az alábbi
linkeken találhatóak meg:

 https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/ugyintezes/engedelyezesi-eljarasok/banyaszati-engedelyezes/egyeb-engedelyezesek-1

-         
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati
tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról;-         
13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági
Szabályzatról;


Budapest, 2021. 04. 01

Rio- Kőbánya Kft.